καλώς ορίσατε !

2106820795

forestryservice

λογιστικές – φοροτεχνικές υπηρεσίες

forestryserviceΗ Εταιρεία μας

Η ΚΑΛΥΨΙΣ Ι.Κ.Ε είναι εταιρεία, που παρέχει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες τόσο σε πρακτικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η σωστή καθοδήγηση του επιχειρηματία και του ιδιώτη, μέσω εξειδικευμένων  οικονομικών συμβουλών με στόχο την δημιουργία αρραγών συνεργασιών, δομημένων στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της συνέπειας.

Η εταιρεία διαθέτει γνώση, εμπειρία και ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών (δικηγόροι, ορκωτοί λογιστές/ελεγκτές, ορκωτοί εκτιμητές, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, μεσίτες, μηχανογράφοι, ασφαλιστές) γεγονός που της επιτρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί, με ασφάλεια, ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα και για ζητήματα, που απαιτούν συλλογικές ενέργειες. Θεωρούμε πολύ σημαντικό η επιχείρηση και ο ιδιώτης να μπορούν να έχουν σε εύλογο χρόνο τις υπηρεσίες, που χρειάζονται, και αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από το τρίπτυχο προσωπική εργασία, συχνή επικοινωνία και ενίσχυση κοινών δράσεων.

Τα γραφεία της εταιρείας διατίθενται και προς κάλυψη ολοκληρωμένων υπηρεσιών έδρας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών μας. Η εταιρεία διευθύνεται από τον κ. Απόστολο Καραγκιοζίδη του Παναγιώτη, Oικονομολόγο-Σύμβουλο Επιχειρήσεων, απόφοιτο του ΕΚΠΑ, Λογιστή- Φοροτεχνικό Α' τάξεως, ο οποίος έχει διατελέσει στέλεχος εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιρειών.

forestryserviceΗ ομάδα μας

 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ, Δέσποινα Κορρέ, με πολυετή εμπειρία σε εμπορικές και τεχνικές εταιρείες ανάληψης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, συνεπικουρούμενη από λογιστές.

 • ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ/ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 • BDO, ΣΟΛ

forestryserviceΣυνεργάτες

Εκ των βασικών συνεργατών της εταιρείας είναι η Δικηγόρος Αθηνών Βασιλική Τ. Θεοφιλοπούλου, απόφοιτος ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Bristol του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συνεργάτης μας ασκεί μάχιμη δικηγορία επί σειρά ετών, έχει διατελέσει νομική σύμβουλος ανωνύμων εταιρειών και αναλαμβάνει την επίλυση υποθέσεων εταιρειών και φυσικών προσώπων παρέχοντας συμβουλευτικές και δικαστηριακές υπηρεσίες. 

 

forestryserviceλογιστικές υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου είτε στην έδρα της επιχείρησής σας είτε στα γραφεία μας. Επίσης μπορούμε να σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου για την εξυγίανση της και την τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων της που πιθανόν προέρχονται από το παρελθόν. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε σχετικά με την τήρηση ή την επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησής σας, είτε τηρεί απλογραφικό είτε διπλογραφικό σύστημα βιβλίων, περιλαμβάνουν:

 • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, Υποκαταστημάτων, Κοινοπραξιών καθώς και διακοπή εργασιών Νομικών Προσώπων – εκκαθαρίσεις
 • Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις και εξαγορές επιχειρήσεων
 • Ολοκληρωμένη μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας
 • Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη
 • Έλεγχος σωστής τήρησης βιβλίου αποθήκης και μητρώου παγίων
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS) και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), κατά περίπτωση
 • Σύνταξη καταστάσεων ταμειακών ροών
 • Υπαγωγή σε ρυθμίσεις και παρακολούθηση τους (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου

forestryserviceφοροτεχνικές υπηρεσίες

Φροντίζουμε για την έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις. Η πολύχρονη εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση για την άμεση και υπεύθυνη επίλυση των εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων που σας απασχολούν και επηρεάζουν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική
 • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων
 • Φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων και έλεγχος της εναρμόνισης τους με την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
 • Παροχή φορολογικών συμβούλων ανάλογα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση
 • Βελτιστοποίηση και ελαχιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου και διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
 • Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια.
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές σε περίπτωση διενέργειας τυχόν ελέγχων ή τη διεκπεραίωση λοιπών άλλων θεμάτων της εταιρείας που ενδεχομένως προκύψουν.
 • Διεκπεραίωση Εξωτερικών φορολογικών εργασιών που σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες και Δ.Ο.Υ.

forestryserviceυπηρεσίες προς Φυσικά Πρόσωπα

Οι ανάγκες των ιδιωτών υπόχρεων, κατοίκων της Ελλάδος είτε άλλων χωρών, που δραστηριοποιούνται με κάποιο τρόπο παραγωγής φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων, έχουν πολλαπλασιαστεί στις ημέρες μας. Η εξατομίκευση της φορολογικής νομοθεσίας στα πλαίσια των υποχρεώσεων ενός φυσικού προσώπου (επιτηδευματία, μισθωτού, συνταξιούχου, εν ανεργία ιδιώτη, αγρότη κ.λ.π.), απαιτεί συμβουλευτική επί θεμάτων φορολόγησης σε σχέση με την εκάστοτε φορολογική κλίμακα, τις πιθανές σχετικές απαλλαγές κατά περίπτωση και τις αναλώσεις κεφαλαίων του παρελθόντος, την ευνοϊκή μεταχείριση της κείμενης νομοθεσίας για αντικείμενα όπως οι επενδύσεις κεφαλαίου, τα ακίνητα κ.λ.π. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες καθ’ όλη την διάρκεια του ημερολογιακού έτους επί θεμάτων φορολογικής νομοθεσίας φυσικών προσώπων και επιτηδευματιών με την μεθοδολογία που απαιτείται ώστε να μην επιβαρύνεται ο φορολογούμενος με απρόσμενους και υπέρογκους φόρους παραβλέποντας πιθανές ευνοϊκές διατάξεις. Η «Κάλυψις Ι.Κ.Ε.» παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες για φυσικά πρόσωπα, καλύπτοντας κάθε απλή ή σύνθετη ανάγκη. Αναλυτικά, αναλαμβάνουμε τα εξής:

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3
 • Υποβολή δηλώσεων ακινήτων Ε9
 • Πλήρης υποστήριξη κατοίκων εξωτερικού, ομογενών και αλλοδαπών, επίλυση ζητημάτων όπως αποφυγή διπλής φορολογίας.
 • Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών
 • Διεκπεραίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του Taxis-Net
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς
 • Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
 • Πρόγραμμα ανάλωσης κεφαλαίου
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης
forestryservice

εργατικά - ασφαλιστικά

Η «Κάλυψις Ι.Κ.Ε.» μπορεί να σας παρέχει έγκυρες και ακριβείς συμβουλές που αφορούν εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως και πλήρη υποστήριξη και διεκπεραίωση προσλήψεων, συμβουλές για επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, μηνιαία διαχείριση της μισθοδοσίας και λοιπών εργατικών ζητημάτων, όπως αποζημιώσεις απολύσεων, διεκπεραιώσεις σχετικές με το ΙΚΑ και την επιθεώρηση εργασίας (ΣΕΠΕ) κτλ. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Υπολογισμό, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας σε μηνιαία βάση
 • Έκδοση μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
 • Υπολογισμό εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ
 • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ, μηνιαίως
 • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων
 • Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση των αντιστοίχων δικαιολογητικών
 • Πλήρης διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας μέσω του πλ. συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
 • Συνεχή έλεγχο για την ορθή τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την αποφυγή λαθών
forestryservice

συμβουλευτική- εσωτερικος ελεγχος – ΕΣΠΑ

Χρηματοοικονομική Λειτουργία Επιχειρήσεων - Επιχειρησιακή Στρατηγική

Η Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου δράσης και της μελέτης σκοπιμότητας μιας επιχείρησης δεν πρέπει να αποτελεί μια δεύτερη σκέψη του επιχειρηματία και της διοίκησης. Μέσα από τη συνεχή παροχή ρεαλιστικών και ευστόχως προϋπολογισμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα πρέπει να αποτυπώνονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης σε βάθος χρόνου και αντίστοιχα να κατανέμονται, να υλοποιούνται και να αξιολογούνται μέσα σε βραχυπρόθεσμα διαστήματα. Με γνώμονα την εμπειρία μας, θεωρούμε πως η σύνταξη προϋπολογισμών εσόδων – εξόδων, cash-flow, o προϋπολογιστικός ισολογισμός και τα διαγράμματα του νεκρού σημείου είναι τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά στοιχεία που πρέπει να συνθέτουν συνεχώς τα σχέδια δράσης της επιχείρησης ώστε ο επιχειρηματίας να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις όντας ενημερωμένος σχετικά με την πραγματική εξέλιξη των επιχειρηματικών του στόχων. περισσοτερα...

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος είναι μια από τις θεμελιώδεις επιχειρησιακές λειτουργίες, και ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν στην άμεση επίβλεψη των πράξεων της Διοίκησης, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του εκάστοτε οργανισμού και η εξασφάλιση της περιουσίας του. Τα μέτρα αυτά, που είναι ποικίλα εντάσσονται στο όλο πλέγμα της οργάνωσης ενός οργανισμού, και χαρακτηρίζονται ως «σύστημα εσωτερικού ελέγχου» - ή απλά ως εσωτερικός έλεγχος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ είναι το κύριο πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας βασισμένο σε πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Η «Κάλυψις Ι.Κ.Ε.» προσφέρει καταρτισμένη συμβουλευτική επί θεμάτων χρηματοδότησης και υπαγωγής στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΣΠΑ 2014-2020».